Tuesday, January 08, 2008

Belgians are Turks?

Okay, the American's make jokes about the Polish, the Spanish about the Portuguese people and the Dutch about Belgium, which is our national right...don't take that away from us...))
Anyway, I had a good laugh this morning reading the article "Belgians are Turks, says Turk academic'.

Professor Ahmet Arslan said that when the Selçuk part of the Oğuz tribe formed a state in Central Asia, their capital was called Genk, having the same name as the city of Genk in Belgium. He also said the symbol of Genk Municipality was a double headed eagle, and added as his conclusive proof, “In the Selçuk tribe, the same symbol was used. One head symbolized Interior Oğuz while the other Exterior Oğuz.”

Interpreting history, by all meaning, especially through philology, the study of ancient texts and languages, is the only valid parameter. Not some kind of cheap redenations. Philology also includes the close study of texts and their history. It includes elements of textual criticism, trying to reconstruct an author's original text based on variant manuscript copies. And therefor you need to understand the classical languages.
History from the Belgium takes its name from the Belgae, the early Celtic tribes who had settled in the area of the Low Countries during Preobscene era.
I am waiting on the moment that this professor claims that Brussels is built by Turks. Maybe a good way to become a EU member....

11 comments:

Sean Jeating said...

I beg you pardon, Sir.
Doesn't Caesar's "De Bello Gallico" begin as 'Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Selçukae ...'`?
And didn't only recently Professor Tetrapilotomos found out that the noun 'tyrannis' originally derives from 'Tyrcannis'?
No doubt, Professor Arslan is right!

Sean Jeating said...

Of course it should read a) your pardon, and b find out.

Will you please excuse my flippancy? Your arrogance against Professor Arslan gave me such an enormous surge of adrenalin ... there is undoubtedly bubbling the blood of Turkish ancestors.

Hans A.H.C. de Wit said...

GALLIA est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam quiipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter sedifferunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. Horumomnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissimeabsunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animospertinent important, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenterbellum gerunt. Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod ferecotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorumfinibus bellum gerunt.[Eorum una, pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumine Rhodano, contineturGarumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam ab Sequanis et Helvetiis flumenRhenum, vergit ad septentriones. Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur, pertinent adinferiorem partem fluminis Rheni, spectant in septentrionem et orientem solem. Aquitania aGarumna flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani quae est ad Hispaniam pertinet;spectat inter occasum solis et septentriones.]Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Is M. Messala, [et P.] M. Pisoneconsulibus regni cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit et civitati persuasit ut de finibussuis cum omnibus copiis exirent: perfacile esse, cum virtute omnibus praestarent, totius Galliaeimperio potiri. Id hoc facilius iis persuasit, quod undique loci natura Helvetii continentur: una exparte flumine Rheno latissimo atque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividit; altera exparte monte Iura altissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios; tertia lacu Lemanno et flumineRhodano, qui provinciam nostram ab Helvetiis dividit. His rebus fiebat ut et minus late vagarenturet minus facile finitimis bellum inferre possent; qua ex parte homines bellandi cupidi magno doloreadficiebantur. Pro multitudine autem hominum et pro gloria belli atque fortitudinis angustos sefines habere arbitrabantur, qui in longitudinem milia passuum CCXL, in latitudinem CLXXXpatebant.His rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti constituerunt ea quae ad proficiscendumpertinerent comparare, iumentorum et carrorum quam maximum numerum coemere, sementesquam maximas facere, ut in itinere copia frumenti suppeteret, cum proximis civitatibus pacem etamicitiam confirmare. Ad eas res conficiendas biennium sibi satis esse duxerunt; in tertiumannum profectionem lege confirmant. Ad eas res conficiendas Orgetorix deligitur. Is sibilegationem ad civitates suscipit. In eo itinere persuadet Castico, Catamantaloedis filio, Sequano,cuius pater regnum in Sequanis multos annos obtinuerat et a senatu populi Romani amicusappellatus erat, ut regnum in civitate sua occuparet, quod pater ante habuerit; itemque DumnorigiHaeduo, fratri Diviciaci, qui eo tempore principatum in civitate obtinebat ac maxime plebi acceptuserat, ut idem conaretur persuadet eique filiam suam in matrimonium dat. Perfacile factu esse illisprobat conata perficere, propterea quod ipse suae civitatis imperium obtenturus esset: non essedubium quin totius Galliae plurimum Helvetii possent; se suis copiis suoque exercitu illis regnaconciliaturum confirmat. Hac oratione adducti inter se fidem et ius iurandum dant et regnooccupato per tres potentissimos ac firmissimos populos totius Galliae sese potiri posse sperant.Ea res est Helvetiis per indicium enuntiata. Moribus suis Orgetoricem ex vinculis causam dicerecoegerunt; damnatum poenam sequi oportebat, ut igni cremaretur. Die constituta causae dictionis
--------------------------------------------------------------------------------
Page 2
Orgetorix ad iudicium omnem suam familiam, ad hominum milia decem, undique coegit, et omnesclientes obaeratosque suos, quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit; per eos necausam diceret se eripuit. Cum civitas ob eam rem incitata armis ius suum exequi conareturmultitudinemque hominum ex agris magistratus cogerent, Orgetorix mortuus est; neque abestsuspicio, ut Helvetii arbitrantur, quin ipse sibi mortem consciverit.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 3
GALLIA est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliamAquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omneslingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, aBelgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, proptereaquod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eosmercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinentimportant, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscumcontinenter bellum gerunt. Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtutepraecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suisfinibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt.[Eorum una, pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumineRhodano, continetur Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam abSequanis et Helvetiis flumen Rhenum, vergit ad septentriones. Belgae ab extremisGalliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni, spectant inseptentrionem et orientem solem. Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeosmontes et eam partem Oceani quae est ad Hispaniam pertinet; spectat interoccasum solis et septentriones.]Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Is M. Messala, [et P.]M. Pisone consulibus regni cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit etcivitati persuasit ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent: perfacile esse, cumvirtute omnibus praestarent, totius Galliae imperio potiri. Id hoc facilius iis persuasit,quod undique loci natura Helvetii continentur: una ex parte flumine Rheno latissimoatque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividit; altera ex parte monte Iuraaltissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios; tertia lacu Lemanno et flumineRhodano, qui provinciam nostram ab Helvetiis dividit. His rebus fiebat ut et minuslate vagarentur et minus facile finitimis bellum inferre possent; qua ex parte hominesbellandi cupidi magno dolore adficiebantur. Pro multitudine autem hominum et progloria belli atque fortitudinis angustos se fines habere arbitrabantur, qui inlongitudinem milia passuum CCXL, in latitudinem CLXXX patebant.His rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti constituerunt ea quae adproficiscendum pertinerent comparare, iumentorum et carrorum quam maximumnumerum coemere, sementes quam maximas facere, ut in itinere copia frumentisuppeteret, cum proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare. Ad eas resconficiendas biennium sibi satis esse duxerunt; in tertium annum profectionem legeconfirmant. Ad eas res conficiendas Orgetorix deligitur. Is sibi legationem adcivitates suscipit. In eo itinere persuadet Castico, Catamantaloedis filio, Sequano,cuius pater regnum in Sequanis multos annos obtinuerat et a senatu populi Romaniamicus appellatus erat, ut regnum in civitate sua occuparet, quod pater antehabuerit; itemque Dumnorigi Haeduo, fratri Diviciaci, qui eo tempore principatum incivitate obtinebat ac maxime plebi acceptus erat, ut idem conaretur persuadet eiquefiliam suam in matrimonium dat. Perfacile factu esse illis probat conata perficere,propterea quod ipse suae civitatis imperium obtenturus esset: non esse dubium
--------------------------------------------------------------------------------
Page 4
quin totius Galliae plurimum Helvetii possent; se suis copiis suoque exercitu illisregna conciliaturum confirmat. Hac oratione adducti inter se fidem et ius iurandumdant et regno occupato per tres potentissimos ac firmissimos populos totius Galliaesese potiri posse sperant.Ea res est Helvetiis per indicium enuntiata. Moribus suis Orgetoricem ex vinculiscausam dicere coegerunt; damnatum poenam sequi oportebat, ut igni cremaretur.Die constituta causae dictionis Orgetorix ad iudicium omnem suam familiam, adhominum milia decem, undique coegit, et omnes clientes obaeratosque suos,quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit; per eos ne causam diceret seeripuit. Cum civitas ob eam rem incitata armis ius suum exequi conareturmultitudinemque hominum ex agris magistratus cogerent, Orgetorix mortuus est;neque abest suspicio, ut Helvetii arbitrantur, quin ipse sibi mortem consciverit.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 5
GALLIA est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliamAquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omneslingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, aBelgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, proptereaquod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eosmercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinentimportant, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscumcontinenter bellum gerunt. Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtutepraecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suisfinibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt.[Eorum una, pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumineRhodano, continetur Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam abSequanis et Helvetiis flumen Rhenum, vergit ad septentriones. Belgae ab extremisGalliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni, spectant inseptentrionem et orientem solem. Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeosmontes et eam partem Oceani quae est ad Hispaniam pertinet; spectat interoccasum solis et septentriones.]Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Is M. Messala, [et P.]M. Pisone consulibus regni cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit etcivitati persuasit ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent: perfacile esse, cumvirtute omnibus praestarent, totius Galliae imperio potiri. Id hoc facilius iis persuasit,quod undique loci natura Helvetii continentur: una ex parte flumine Rheno latissimoatque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividit; altera ex parte monte Iuraaltissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios; tertia lacu Lemanno et flumineRhodano, qui provinciam nostram ab Helvetiis dividit. His rebus fiebat ut et minuslate vagarentur et minus facile finitimis bellum inferre possent; qua ex parte hominesbellandi cupidi magno dolore adficiebantur. Pro multitudine autem hominum et progloria belli atque fortitudinis angustos se fines habere arbitrabantur, qui inlongitudinem milia passuum CCXL, in latitudinem CLXXX patebant.His rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti constituerunt ea quae adproficiscendum pertinerent comparare, iumentorum et carrorum quam maximumnumerum coemere, sementes quam maximas facere, ut in itinere copia frumentisuppeteret, cum proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare. Ad eas resconficiendas biennium sibi satis esse duxerunt; in tertium annum profectionem legeconfirmant. Ad eas res conficiendas Orgetorix deligitur. Is sibi legationem adcivitates suscipit. In eo itinere persuadet Castico, Catamantaloedis filio, Sequano,cuius pater regnum in Sequanis multos annos obtinuerat et a senatu populi Romaniamicus appellatus erat, ut regnum in civitate sua occuparet, quod pater antehabuerit; itemque Dumnorigi Haeduo, fratri Diviciaci, qui eo tempore principatum incivitate obtinebat ac maxime plebi acceptus erat, ut idem conaretur persuadet eique
--------------------------------------------------------------------------------
Page 6
filiam suam in matrimonium dat. Perfacile factu esse illis probat conata perficere,propterea quod ipse suae civitatis imperium obtenturus esset: non esse dubiumquin totius Galliae plurimum Helvetii possent; se suis copiis suoque exercitu illisregna conciliaturum confirmat. Hac oratione adducti inter se fidem et ius iurandumdant et regno occupato per tres potentissimos ac firmissimos populos totius Galliaesese potiri posse sperant.Ea res est Helvetiis per indicium enuntiata. Moribus suis Orgetoricem ex vinculiscausam dicere coegerunt; damnatum poenam sequi oportebat, ut igni cremaretur.Die constituta causae dictionis Orgetorix ad iudicium omnem suam familiam, adhominum milia decem, undique coegit, et omnes clientes obaeratosque suos,quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit; per eos ne causam diceret seeripuit. Cum civitas ob eam rem incitata armis ius suum exequi conareturmultitudinemque hominum ex agris magistratus cogerent, Orgetorix mortuus est;neque abest suspicio, ut Helvetii arbitrantur, quin ipse sibi mortem consciverit.GALLIA est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliamAquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omneslingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, aBelgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, proptereaquod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eosmercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinentimportant, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscumcontinenter bellum gerunt. Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtutepraecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suisfinibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt.[Eorum una, pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumineRhodano, continetur Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam abSequanis et Helvetiis flumen Rhenum, vergit ad septentriones. Belgae ab extremisGalliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni, spectant inseptentrionem et orientem solem. Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeosmontes et eam partem Oceani quae est ad Hispaniam pertinet; spectat interoccasum solis et septentriones.]Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Is M. Messala, [et P.]M. Pisone consulibus regni cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit etcivitati persuasit ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent: perfacile esse, cumvirtute omnibus praestarent, totius Galliae imperio potiri. Id hoc facilius iis persuasit,quod undique loci natura Helvetii continentur: una ex parte flumine Rheno latissimo
--------------------------------------------------------------------------------
Page 7
atque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividit; altera ex parte monte Iuraaltissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios; tertia lacu Lemanno et flumineRhodano, qui provinciam nostram ab Helvetiis dividit. His rebus fiebat ut et minuslate vagarentur et minus facile finitimis bellum inferre possent; qua ex parte hominesbellandi cupidi magno dolore adficiebantur. Pro multitudine autem hominum et progloria belli atque fortitudinis angustos se fines habere arbitrabantur, qui inlongitudinem milia passuum CCXL, in latitudinem CLXXX patebant.His rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti constituerunt ea quae adproficiscendum pertinerent comparare, iumentorum et carrorum quam maximumnumerum coemere, sementes quam maximas facere, ut in itinere copia frumentisuppeteret, cum proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare. Ad eas resconficiendas biennium sibi satis esse duxerunt; in tertium annum profectionem legeconfirmant. Ad eas res conficiendas Orgetorix deligitur. Is sibi legationem adcivitates suscipit. In eo itinere persuadet Castico, Catamantaloedis filio, Sequano,cuius pater regnum in Sequanis multos annos obtinuerat et a senatu populi Romaniamicus appellatus erat, ut regnum in civitate sua occuparet, quod pater antehabuerit; itemque Dumnorigi Haeduo, fratri Diviciaci, qui eo tempore principatum incivitate obtinebat ac maxime plebi acceptus erat, ut idem conaretur persuadet eiquefiliam suam in matrimonium dat. Perfacile factu esse illis probat conata perficere,propterea quod ipse suae civitatis imperium obtenturus esset: non esse dubiumquin totius Galliae plurimum Helvetii possent; se suis copiis suoque exercitu illisregna conciliaturum confirmat. Hac oratione adducti inter se fidem et ius iurandumdant et regno occupato per tres potentissimos ac firmissimos populos totius Galliaesese potiri posse sperant.Ea res est Helvetiis per indicium enuntiata. Moribus suis Orgetoricem ex vinculiscausam dicere coegerunt; damnatum poenam sequi oportebat, ut igni cremaretur.Die constituta causae dictionis Orgetorix ad iudicium omnem suam familiam, adhominum milia decem, undique coegit, et omnes clientes obaeratosque suos,quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit; per eos ne causam diceret seeripuit. Cum civitas ob eam rem incitata armis ius suum exequi conareturmultitudinemque hominum ex agris magistratus cogerent, Orgetorix mortuus est;neque abest suspicio, ut Helvetii arbitrantur, quin ipse sibi mortem consciverit.GALLIA est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliamAquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omneslingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, aBelgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, proptereaquod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos
--------------------------------------------------------------------------------
Page 8
mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinentimportant, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscumcontinenter bellum gerunt. Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtutepraecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suisfinibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt.[Eorum una, pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumineRhodano, continetur Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam abSequanis et Helvetiis flumen Rhenum, vergit ad septentriones. Belgae ab extremisGalliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni, spectant inseptentrionem et orientem solem. Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeosmontes et eam partem Oceani quae est ad Hispaniam pertinet; spectat interoccasum solis et septentriones.]Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Is M. Messala, [et P.]M. Pisone consulibus regni cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit etcivitati persuasit ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent: perfacile esse, cumvirtute omnibus praestarent, totius Galliae imperio potiri. Id hoc facilius iis persuasit,quod undique loci natura Helvetii continentur: una ex parte flumine Rheno latissimoatque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividit; altera ex parte monte Iuraaltissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios; tertia lacu Lemanno et flumineRhodano, qui provinciam nostram ab Helvetiis dividit. His rebus fiebat ut et minuslate vagarentur et minus facile finitimis bellum inferre possent; qua ex parte hominesbellandi cupidi magno dolore adficiebantur. Pro multitudine autem hominum et progloria belli atque fortitudinis angustos se fines habere arbitrabantur, qui inlongitudinem milia passuum CCXL, in latitudinem CLXXX patebant.His rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti constituerunt ea quae adproficiscendum pertinerent comparare, iumentorum et carrorum quam maximumnumerum coemere, sementes quam maximas facere, ut in itinere copia frumentisuppeteret, cum proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare. Ad eas resconficiendas biennium sibi satis esse duxerunt; in tertium annum profectionem legeconfirmant. Ad eas res conficiendas Orgetorix deligitur. Is sibi legationem adcivitates suscipit. In eo itinere persuadet Castico, Catamantaloedis filio, Sequano,cuius pater regnum in Sequanis multos annos obtinuerat et a senatu populi Romaniamicus appellatus erat, ut regnum in civitate sua occuparet, quod pater antehabuerit; itemque Dumnorigi Haeduo, fratri Diviciaci, qui eo tempore principatum incivitate obtinebat ac maxime plebi acceptus erat, ut idem conaretur persuadet eiquefiliam suam in matrimonium dat. Perfacile factu esse illis probat conata perficere,propterea quod ipse suae civitatis imperium obtenturus esset: non esse dubium
--------------------------------------------------------------------------------
Page 9
quin totius Galliae plurimum Helvetii possent; se suis copiis suoque exercitu illisregna conciliaturum confirmat. Hac oratione adducti inter se fidem et ius iurandumdant et regno occupato per tres potentissimos ac firmissimos populos totius Galliaesese potiri posse sperant.Ea res est Helvetiis per indicium enuntiata. Moribus suis Orgetoricem ex vinculiscausam dicere coegerunt; damnatum poenam sequi oportebat, ut igni cremaretur.Die constituta causae dictionis Orgetorix ad iudicium omnem suam familiam, adhominum milia decem, undique coegit, et omnes clientes obaeratosque suos,quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit; per eos ne causam diceret seeripuit. Cum civitas ob eam rem incitata armis ius suum exequi conareturmultitudinemque hominum ex agris magistratus cogerent, Orgetorix mortuus est;neque abest suspicio, ut Helvetii arbitrantur, quin ipse sibi mortem consciverit.

Hans A.H.C. de Wit said...

'Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam quiipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur AND not Selçuk(ae)..))

Last word is not Latin..)))
No pardon from me...
Sorry Sean

Sean Jeating said...

:) Obviously they sold you a faked translation, Hans.

Anyway, did you know that the Germans would up til now not be able to close their doors, if there had not been a Turkish genius?
door handle = Türklinke.

Hans A.H.C. de Wit said...

You're joking Sean..)))
Nobody sold me what, they teached me...partly educated in old Greek and Latin..))
And this professor made my day, I had a good laugh...))
Maybe Christ, Einstein, Nobel, Ghandi, Mandela, Michelangelo, etc. are all of Turkish descent..))
Turklinke, don't know the umlaut on it...
regards

Sean Jeating said...

You're joking Sean..)))

Did you for one second have any doubt about this?

In case you did: :)))

Have a lovely evening, my friend.

Geert Jan Keutelaer said...

I was in doubt of my good friend Hans was still alive. But he made a come back with a really hilarious and interesting article...)) Do we need a joint commision to find out if this 'prof' is right..)))
Keep on rocking!!
Groet

Tamar said...

God is a Turk, and he take care about everyone, except non-Turks, what the heck that might be.
This so called Prof is an insult for science!
Veni Vedi Vici! Clean up your mind.

Sean Jeating said...

:)
Oh, this is a fantastic latin-lesson. All the years I thought it was 'vidi'.
Ah, what bad teachers I had!

Hans A.H.C. de Wit said...

http://www.brusselsjournal.com/node/2844

read the comments below the article..))